News

  • Pressmeddelande: Gemensamt hamnbolag Umeå–Vasa

    2014-06-16 Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjerna för Kvarkenhamnar AB, ett bolag som ska ägas av Umeå Kommunföretag (UKF) och Vasa stad. I beslutet ingår också att anvisa 15 milj kr till UKF som aktieägartillskott för bildandet av bolaget.
    Kvarkenhamnar bildas genom ett aktiebolag som ägs till hälften vardera av UKF och Vasa Stad. Denna utökade samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.
    Det nya bolaget kommer att hyra hamnanläggningarna av respektive ägare. Det rör sig om markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar.


    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us