Pressmeddelande: Gemensamt hamnbolag Umeå–Vasa

6/16/2014

Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjerna för Kvarkenhamnar AB, ett bolag som ska ägas av Umeå Kommunföretag (UKF) och Vasa stad. I beslutet ingår också att anvisa 15 milj kr till UKF som aktieägartillskott för bildandet av bolaget.
Kvarkenhamnar bildas genom ett aktiebolag som ägs till hälften vardera av UKF och Vasa Stad. Denna utökade samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.
Det nya bolaget kommer att hyra hamnanläggningarna av respektive ägare. Det rör sig om markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar.

Stordriftsfördelar Bolaget ska koncentrera sig på hamndrift, alltså vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, passagerarservice med mera. Med Kvarkenhamnar uppstår möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring/affärsutveckling, samordning med miljömål och stråkplanering.

Andra ägare Jan Hägglund (A) frågade i fullmäktige kring en skrivning om att andra aktörer ska kunna gå in som ägare, och om detta öppnar för privatisering. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) och 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) betonade att majoritetsägandet ska förbli offentligt. För Kvarkenhamnar gäller att om bolagets kommande styrelseordförande är från Sverige, ska vd komma från Finland och vice versa. Målet är att bolaget ska etableras den 1 januari 2015.

Mer information:

Lennart Holmlund (S) ordförande kommunstyrelsen Umeå kommun 090-16 12 01 070-550 47 85  lennart.holmlund@umea.se   Anders Ågren (M) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Umeå kommun 090-16 23 17 070-341 67 64 anders.agren@umea.se

Claes Björnberg presskommunikatör Umeå kommun 090-16 13 43 070-390 19 33 claes.bjornberg@umea.se


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us