PRESSMEDDELANDE Vasa stad 2014-03-19

3/19/2014

En arbetsgrupp med deltagare från Umeå och Vasa har utrett hur man kan utveckla hamnarna efter att Vasa stad måste bolagisera sin hamnverksamhet senast  1 Januari 2015 på grund av en ändring i kommunallagstiftningen.

Traditionellt har transportrutterna i Norden ritats i nord – sydlig sträckning. Det finns för närvarande många orsaker att tro att framtida transportstråk alltmer börjar söka sig i väst- östlig sträckning. På EU-nivå har etablerats olika samarbetsformer under benämningar som Midway Alignment of the Bothnian Corridor, Comprehensive Port och Ten T- nätverk.

På den finska sidan uppmärksammades transportkorridoren över Kvarken i samband med den arbetsgrupp som arbetade på uppdrag av den finska trafikministern år 2012. Ändrade miljökrav för sjötransporter i Östersjöområdet från början av 2015 kommer att ändra radikalt på trafikströmmarna.

För Vasas del var översynen av hamnverksamheten nödvändig eftersom städernas hamnverksamhet måste bolagiseras före utgången av 2014. Umeå var den självskrivna samarbetsparten eftersom städerna redan gemensamt upprätthåller kvarkentrafiken med det samägda rederibolaget Wasaline.

Vasa och Umeås hamnar kompletterar varandra eftersom Umeå är en traditionell exporthamn för träförädlingsprodukter medan Vasa är en importhamn för fasta och flytande bränslen för energiframställning och trafik.

Vasa och Umeås hamnar är strategiskt viktiga länkar på den transportkorridor som sträcker sig från Mo i Rana vid den Norska Atlantkusten till St. Petersburg. Båda dessa hamnar ligger utanför området för svaveldirektiv och kommer därför att få en kraftigt ökad betydelse efter början av år 2015.

Förväntningarna på hamnsamarbetet

- Ökad konkurrensförmåga - marknadsläget för Östersjöhamnarna kommer väsentligt att förändras i och med att EU styr trafiken med miljökraven bort från landsvägarna till järnvägs- och fartygstransporter

- Synlighet i EU:s logistiknätverk för järnväg och sjöfart

- TEN T status viktig för framtida EU-finansiering

- Minskat investeringsbehov (undvika dubbelinvesteringar)

- Samordning av marknadsföring/affärsutveckling

- Stordriftsfördelar inom produktion som administration

- Samordning med miljömål och stråkplanering i de båda städerna

- Driftfördelar,  exempelvis säkerhet/övervakning, kranar, utrustning

Köpenhamn o Malmö valde att överföra städernas hamnverksamheter i ett gemensamt bolag år 2001. Bolaget Copenhagen Malmö Ports Ltd har verkat nu i 12 år. Deras erfarenheter har förmedlats av Lennart Pettersson, tidigare vice vd på CMP Ltd som fungerat som konsult åt arbetsgruppen.

Förslaget till bolagsbildning

Bolaget föreslås bli ett aktiebolag med säte  i Umeå, aktiekapitalfördelningen 50/50 . Bolagets styrelse skulle bestå av lika många finska och svenska ledamöter. Wasaline AB som är registrerat i Vasa ägs 50/50 av Umeå och Vasa har tre ledamöter från finska sidan och tre från svenska sidan. Förslaget förs till politisk behandling och beslut i båda städerna samtidigt under våren.

Mer information

Johan Lidsle, Specialsakkunnig  tel. 00358 40 356 7860

Bertil Hammarstedt, VD INAB tel. 0046 70-675 68 60

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us